Gymnasial lärlingsanställning

Elever som går en lärlingsutbildning inom något av gymnasieskolans yrkesprogram kan bli anställda i en ny anställningsform; tidsbegränsad gymnasial lärlingsanställning.

Gymnasial lärlingsanställning innebär att eleven ingår avtal om en tidsbegränsad anställning med den arbetsplats där eleven gör sitt arbetsplatsförlagda lärande (apl).

Bl.a. detta gäller vid gymnasial lärlingsanställning:

  • Avtalet får avse hela eller en del av tiden för det arbetsplatsförlagda lärandet i utbildningen
  • Anställningen upphör när det arbetsplatsförlagda lärandet enligt utbildningskontraktet avslutas eller när avtalet om lärlingsanställningen löper ut eller om någon av parterna frånträder utbildningskontraktet eller anställningsavtalet.
  • Elever i gymnasial lärlingsanställning är undantagna från lagen om anställningsskydd, LAS.
Uppdaterad: